Informacje zamieszczone są w elektronicznym informatorze o studiach.

Każdy kandydat na studia składa poniżej wymienione dokumenty:

 • wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny (podanie) dostępny na stronie https://rekrutacja.amuz.gda.pl/
 • życiorys
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • 4 zdjęcia (35 mm x 45 mm)
 • Uwierzytelniony odpis dowodu osobistego (dokument można uwietrzytelnić w Dziekanacie)
 • Szczegółowe wymagania na poszczególne wydziały znajdują się w Informatorze

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego należy donieść

 • Świadectwo dojrzałości
 • Dyplom licencjacki lub zaświadczenie o ukończeniu studiów licencjackich

Na egzaminy wstępne należy zabrać ze sobą:

 • Dowód osobisty
 • Program egzaminu

Studia pierwszego stopnia czteroletnie (stacjonarne) / spec. Śpiew solowy

 • Kierunek: Wokalistyka
 • Specjalność: śpiew solowy

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

I etap: Badanie predyspozycji wokalnych

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego

 • dowolny program prezentujący możliwości głosowe kandydata (czas trwania do 12 minut, w przypadku kilku propozycji repertuarowych kandydat wybiera jeden utwór, a drugi Komisja Egzaminacyjna)
 • obowiązuje wykonanie programu z pamięci

Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem

II etap: Badanie predyspozycji aktorskich

 • sprawdzenie dykcji; pamięciowe przygotowanie wiersza i fragmentu prozy oraz improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty,
 • sprawdzenie predyspozycji ruchowych

 III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

 


Studia drugiego stopnia dwuletnie (stacjonarne) / spec. Śpiew solowy

 • Kierunek: Wokalistyka
 • Specjalność: śpiew solowy

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

I etap: Egzamin ze śpiewu

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego
Program:

 • aria barokowa (operowa lub oratoryjna)
 • kompozycja z okresu klasyków wiedeńskich
 • pieśń romantyczna
 • kompozycja współczesna z II poł. XX w.
 • utwór dowolny

Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem

 II etap: Egzamin z aktorstwa

 • interpretacja wybranego wiesza i fragmentu prozy (Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo zadania improwizacji aktorskiej w oparciu o przygotowane teksty)
 • wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem arii operowej przygotowanej przez kandydata (należy przygotować nuty dla akompaniatora)

 III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

 


Studia pierwszego stopnia czteroletnie (stacjonarne) / spec. Musical

 • Kierunek: Wokalistyka
 • Specjalność: musical

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

 • I etap: Badanie predyspozycji wokalnych

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwska-zań do intensywnego wysiłku głosowego

 • song musicalowy – z wyłączeniem songów z polskich musicali (obowiązują oryginalne tonacje songów), piosenka polska o wysokich walorach artystycznych, piosenka ze światowego repertuaru
 • obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym
 • istnieje możliwość wykonania piosenek i songu musicalowego z wcześniej dostarczonym podkładem (rejestracja na płycie CD) z wyprzedzeniem jednego tygodnia

 II etap: Badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych.

 • przygotowanie 2 fragmentów tanecznych – 2 x 1 min. zróżnicowanych pod względem stylistyki lub charakteru. (Preferowane techniki – taniec klasyczny, jazz, modern. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. Wyłącza się techniki tańca ludowego, hip hop, towarzyskiego oraz inne tańce nowoczesne)
 • Improwizacja do zadanej muzyki.(wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz dostarczenie podkładu muzycznego na płycie CD)
 • sprawdzenie dykcji, pamięciowe przygotowanie dwóch wierszy (klasyczny i współczesny) oraz dwóch fragmentów prozy (klasyczna i współczesna), improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty

III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

 


Studia drugiego stopnia dwuletnie (stacjonarne) / spec. Musical

 • Kierunek: Wokalistyka
 • Specjalność: musical

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

I etap: Egzamin ze śpiewu

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwska-zań do intensywnego wysiłku głosowego

 • Należy przygotować pięć songów musicalowych o zróżnicowaniu stylistycznym z wyłączeniem songów z polskich musicali (obowiązują oryginalne tonacje songów i wersje językowe). Komisja zastrzega sobie prawo do selekcji repertuaru.
 • Obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest   wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym.
 • Istnieje możliwość wykonania   songów musicalowych z wcześniej dostarczonym podkładem (rejestracja na płycie CD) z wyprzedzeniem jednego tygodnia

II etap: Egzamin z tańca i aktorstwa

Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych.

 • Wykonanie samodzielnie przygotowanej choreografii do fragmentu muzycznego, pochodzącego z musicalu, o czasie trwania nie krótszym niż 90 sekund. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografiiz musicali. (wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz dostarczenie podkładu muzycznego na płycie CD)
 • Realizacja ćwiczeń/układów choreograficznych zadanych przez egzaminatorów.
 • Interpretacja wybranego wiersza i fragmentu prozy (Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo zadania improwizacji aktorskiej w oparciu o przygotowane teksty)
 • Wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem songu musicalowego przygotowanego przez kandydata (należy przygotować nuty dla akompaniatora/nagranie na płycie CD)

III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat może wnieś opłatę do dnia 10 czerwca 2016 r. (decyduje data przelewu na konto): w banku, na poczcie lub przez Internet, na konto Uczelni. W przypadku wykonania przelewu internetowego, dowodem wniesienia opłaty jest wydruk z systemu komputerowego banku. Odcinek potwierdzający wpłatę kandydat dołącza do formularza rejestracyjnego (podania), wraz z innymi dokumentami. Komplet dokumentów składa w trybie i terminach ustalonych w elektronicznym informatorze. Dokonana przez kandydata opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku lub specjalności studiów.

 • Wysokość opłaty: 150 zł
 • Opłata za każdy i kolejny kierunek, specjalność lub instrument: 75 zł
 • Tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem EGZAMIN WSTĘPNY

Szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego

mgr Kamil Górzyński
Godziny dyżurów:
poniedziałek-środa, piątek, godz. 10:00-14:00
czwartek – nieczynne (prace wewnętrzne)
pok. 209, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 98
e-mail: k.gorzynski@amuz.gda.pl

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne I lub II stopnia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej https://rekrutacja.amuz.gda.pl/
  W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN-II-4 SW)
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni
 • złożenia wymaganych dokumentów w terminie i miejscu wskazanym przez Wydział Wokalno-Aktorski