Regulaminy

DLA STUDENTÓW

Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 X 2014)
Regulamin studiów I i II stopnia (obowiązuje od 1 X 2015)

Uchwała nr 15/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 19/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin studiów doktoranckich
Regulamin studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 X 2015)

Uchwała nr 42/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin studiów podyplomowych (wraz z Uchwałą Senatu)
Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje od 1 X 2015)

Regulamin staży artystycznych

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się


Umowy o warunkach odpłatności za studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:

Umowa o warunkach odpłatności za studia stacjonarne
Umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne
Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie niestacjonarne
Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie stacjonarne dla cudzoziemców


Uchwała nr 29/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Uchwała nr 28/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 września 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 29/2012 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zwalniania w całości lub części z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom (obowiązuje od 20 kwietnia 2015 r.)

DOKUMENTY DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

Załączniki do pobrania:


Regulamin stypendialny dla doktorantów

Załączniki do pobrania:

Wniosek doktoranta o przyznanie stypendium Ministra
(wraz z wyciągiem z przepisów wskazujący kryteria przyznawania stypendium ministra)

Uchwała nr 2/2013 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Samorządu Studenckiego (obowiązuje od 3 listopada 2009 r.)
Regulamin Samorządu Studenckiego (obowiązuje od 13 kwietnia 2016 r.)


Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin organizacji uczelnianych studentów i doktorantów (kół naukowych)


Regulamin Domów Studenckich

Regulamin Domów Studenckich (wersja angielska)

Regulamin określający kryteria przyznawania zakwaterowania w Domach Studenta


Regulamin Studia Nagrań (obowiązuje od 15 grudnia 2014 r.)

Załączniki do pobrania:


DLA PRACOWNIKÓW

Regulamin Pracy (obowiązuje od 1 V 2015)

Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich


Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
(wraz z uchwałą Senatu)


Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku