Do wyników I, II i III etapu egzaminów wstępnych będą doliczone punkty za wynik egzaminu maturalnego (język polski – poziom podstawowy lub rozszerzony). Kandydaci zobowiązani są dostarczyć świadectwo dojrzałości i pozostałe wymagane dokumenty do dnia 3 lipca 2015 r. – osobiście lub poczta kurierską (uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego). Po tym terminie dokumenty nie będą przyjmowane. Osoby, które nie dostarczą wymaganych dokumentów w podanym terminie, nie będą uwzględnione w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym. Lista osób przyjętych na I rok studiów zostanie podana do 13 lipca 2015 r.