Kandydaci proszeni są o dostarczenie osobiście lub pocztą kurierską (nie decyduje data stempla pocztowego) świadectwa dojrzałości i pozostałych wymaganych dokumentów (4 zdjęcia, uwierzytelniony odpis dowodu osobistego, dyplom licencjacki lub zaświadczenie o ukończeniu studiów) do dnia 3 lipca 2015 r.
Po tym terminie w/w dokumenty nie będą przyjmowane.
Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów w podanym terminie, nie będą uwzględnione na liście przyjętych na I rok studiów.
Lista kandydatów przyjętych na I rok studiów magisterskich zostanie ogłoszona do 13 lipca 2015 r.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy złożyli do 3 lipca 2015 zaświadczenie o ukończeniu studiów są zobowiązani do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów w terminie do 10 września 2015r.