Rekrutacja 2019/2020

Internetowa rejestracja kandydatów od 6 maja 2019 roku

 

PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

REKRUTACJA 17-25 czerwca 2019 r.

 • 17-19 czerwca 2019 r. | Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Musical
  • I ETAP – kolejność przesłuchań
   • Przydział do akompaniatorów / PRÓBY
  • II ETAP – kolejność przesłuchań
  • III ETAP – kolejność przesłuchań
  • LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 • 21-22 czerwca 2019 r. | Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Śpiew solowy
  • I ETAP – kolejność przesłuchań
   • Przydział do akompaniatorów / PRÓBY
  • II ETAP – kolejność przesłuchań
  • III ETAP – kolejność przesłuchań
  • LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 • 23-25 czerwca 2019 r. | Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Musical
  • I ETAP – kolejność przesłuchań
   • Przydział do akompaniatorów / PRÓBY
  • II ETAP – kolejność przesłuchań
  • III ETAP – kolejność przesłuchań
  • LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 • 23-25 czerwca 2019 r. | Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Śpiew solowy
  • I ETAP – kolejność przesłuchań
   • Przydział do akompaniatorów / PRÓBY
  • II ETAP – kolejność przesłuchań
  • III ETAP – kolejność przesłuchań
  • LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

INFORMATOR


 • Informator na rok akademicki 2019/20

Kierunek: WOKALISTYKA

 • STUDIA STACJONARNE I STOPNIA / LICENCJACKIE


specjalność Śpiew solowy


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

I etap: Badanie predyspozycji wokalnych (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Dowolny program prezentujący możliwości głosowe kandydata (czas trwania do 12 minut, w przypadku kilku propozycji repertuarowych kandydat wybiera jeden utwór, a drugi Komisja Egzaminacyjna). Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.
Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
II etap: Badanie predyspozycji aktorskich
 • Sprawdzenie dykcji,
 • Pamięciowe przygotowanie wiersza i fragmentu prozy oraz improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K. I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin
  Proza: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H. Ch. Andersen, A. Czechow

  • Sprawdzenie predyspozycji ruchowych.

III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

Badanie predyspozycji słuchowych – wymagania:
 1. Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.
 2. Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).
 3. Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.
 4. Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu przebiegu harmonicznego.
 5. Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów.
 6. Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania badanego kandydata.

specjalność Musical


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

I etap: Badanie predyspozycji wokalnych (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – song musicalowy (obowiązują oryginalne tonacje songów),
  – piosenka polska o wysokich walorach artystycznych (polscy autorzy muzyki i tekstu),
  – piosenka ze światowego repertuaru

Obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Istnieje możliwość wykonania piosenek i songu musicalowego z wcześniej przesłanym podkładem w formacie mp3*

 II etap: Badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych)

 • Przygotowanie 2 fragmentów tanecznych – 2 x 1 min. zróżnicowanych pod względem stylistyki lub charakteru (preferowane techniki – taniec klasyczny, jazz, modern. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. Wyłącza się techniki tańca ludowego, hip hop, towarzyskiego oraz inne tańce nowoczesne. Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3*)
 • Improwizacja do zadanej muzyki
 • Sprawdzenie dykcji; pamięciowe przygotowanie dwóch wierszy (klasyczny i współczesny) oraz dwóch fragmentów prozy (klasyczna i współczesna), improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K. I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin
  Proza: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H. Ch. Andersen, A. Czechow

III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

Badanie predyspozycji słuchowych – wymagania:
 1. Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.
 2. Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).
 3. Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.
 4. Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu przebiegu harmonicznego.
 5. Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów.
 6. Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania badanego kandydata.

*Opisane podkłady muzyczne w formacie mp3 (Imię i nazwisko kandydata – Tytuł utworu) należy wysłać na adres: rekrutacja3@amuz.gda.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać Imię i Nazwisko kandydata oraz przeznaczenie podkładu (śpiew/taniec)

 

 • STUDIA STACJONARNE II STOPNIA / MAGISTERSKIE


 specjalność Śpiew solowy


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

Egzamin ze śpiewu (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – aria barokowa (operowa lub oratoryjna)
  – kompozycja z okresu klasyków wiedeńskich
  – pieśń romantyczna
  – kompozycja współczesna z II poł. XX w.
  – utwór dowolny
Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
II etap: Egzamin z aktorstwa
 • Interpretacja wybranego wiesza i monologu prozą (Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo zadania improwizacji aktorskiej w oparciu o przygotowane teksty)
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: A. Fredro, C. K. Norwid, J. Hartwig, A. Zagajewski, A. Achmatowa, K. K. Baczyński
  Monolog prozą: H. Balzac, I. Singer, T. Mann, G. G. Márquez, F. Dostojewski
 • Wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem arii operowej przygotowanej przez kandydata (uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym)

III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z tematów z listy.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.


specjalność Musical


Pobierz harmonogram egzaminów

Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

Egzamin ze śpiewu (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – pięć songów musicalowych z różnych okresów twórczych musicalu, skontrastowanych stylistycznie i wyrazowo (obowiązują oryginalne tonacje). Komisja zastrzega sobie prawo do selekcji repertuaru.
 Obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Istnieje możliwość wykonania songów musicalowych z wcześniej przesłanymi podkładami w formacie mp3*.
Egzamin z tańca i aktorstwa (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych)
 • Wykonanie samodzielnie przygotowanej choreografii do fragmentu muzycznego, pochodzącego z musicalu, o czasie trwania nie krótszym niż 90 sekund. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. (wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3*)
 • Realizacja ćwiczeń/układów choreograficznych zadanych przez egzaminatorów.
 • Pamięciowe przygotowania oraz zinterpretowanie dialogu.
  Kandydat zobowiązany jest do pamięciowego przygotowania oraz zinterpretowania dwóch postaci dialogu >>>POBIERZ<<<.
  Losowanie partnerów do sceny odbędzie się po I etapie Egzaminu wstępnego (egzamin ze śpiewu solowego).
  Przedstawiona scena będzie podstawą do zadań aktorskich wyznaczonych przez Komisję Egzaminacyjną.
 • Wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem songu musicalowego przygotowanego przez kandydata z akompaniatorem (uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym)

III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z tematów z listy.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.

*Opisane podkłady muzyczne w formacie mp3 (Imię i nazwisko kandydata – Tytuł utworu) należy wysłać na adres: rekrutacja3@amuz.gda.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać Imię i Nazwisko kandydata oraz przeznaczenie podkładu (śpiew/taniec)

 

 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 07 czerwca 2019 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.rekrutacja.amuz.gda.pl.
 2. Wniesienie do dnia 07 czerwca 2019 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
 3. Kandydaci są zobowiązani do dnia 07 czerwca 2019 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:
  • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i podkłady (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).

Wymagane dokumenty należy kierować do biur komisji rekrutacyjnych lub dziekanatów poszczególnych wydziałów.

Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: dowód osobisty, odpowiednie zaświadczenie lekarskie, program egzaminu.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 4 lipca 2019 r.:

 • potwierdzoną za zgodność w Uczelni lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),
 • 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm),
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia)
 • uwierzytelniony odpis dowodu osobistego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 4 lipca 2019 r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w terminie do dnia 6 września 2019 r.

DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ


Dyżury pełnione są w Sali 208 (budynek żółty)
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl
tel. 58 300 92 28 (odbieramy w godzinach dyżurów)

Harmonogram dyżurów zostanie opublikowany w późniejszym terminie


Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w akademiku na okres egzaminów wstępnych.
Ilość miejsc ograniczona.

Dom Studenta „Cztery pory roku”
ul. Plac Wałowy 15
tel. 58 301 79 23
e-mail: czteryporyroku@amuz.gda.pl


Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
mgr Kamil Górzyński
Specjalista ds. administracyjnych
Godziny dyżurów:
poniedziałek-środa, piątek, godz. 10:00-14:00
czwartek – nieczynne (prace wewnętrzne)
pok. 202, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 98
e-mail: k.gorzynski@amuz.gda.pl