Przebieg postępowania rekrutacyjnego 2018/2019

INFORMATOR


DYŻURY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ


Dyżury pełnione są w Sali 208 (budynek żółty)
e-mail: rekrutacja3@amuz.gda.pl

INFORMACJE O REKRUTACJI


Proces rekrutacji obejmuje składanie dokumentów oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych i artystycznych w formie egzaminów konkursowych.

Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Gdańsku odbywają się w terminie:
od 18.06.2018 r. do 26.06.2018 r.

Egzaminy wstępne na I rok studiów mają charakter egzaminów konkursowych. Kandydat powinien wykazać się uzdolnieniami artystycznymi oraz odpowiednim przygotowaniem do podjęcia studiów wyższych. Logowanie w systemie internetowej rejestracji kandydatów na studia trwa od 07.05.2018 r. do 08.06.2018 r.

Rejestracja kandydatów od 7 maja do 8 czerwca 2018 r.

PRZEJDŹ DO REKRUTACJI ON-LINE:
rekrutacja.amuz.gda.pl

 


18-19 czerwca 2018 r. – Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Śpiew solowy


Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

18 czerwca 2018 r. – I etap: Badanie predyspozycji wokalnych (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Dowolny program prezentujący możliwości głosowe kandydata (czas trwania do 12 minut, w przypadku kilku propozycji repertuarowych kandydat wybiera jeden utwór, a drugi Komisja Egzaminacyjna). Obowiązuje wykonanie programu z pamięci.
Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
19 czerwca 2018 r. – II etap: Badanie predyspozycji aktorskich
 • Sprawdzenie dykcji,
 • Pamięciowe przygotowanie wiersza i fragmentu prozy oraz improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K. I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin
  Proza: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H. Ch. Andersen, A. Czechow
 • Sprawdzenie predyspozycji ruchowych.

19 czerwca 2018 r. – III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

Badanie predyspozycji słuchowych – wymagania:
 1. Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.
 2. Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).
 3. Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.
 4. Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu przebiegu harmonicznego.
 5. Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów.
 6. Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania badanego kandydata.

20-22 czerwca 2018 r. – Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Musical


Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

20 czerwca 2018 r. – I etap: Badanie predyspozycji wokalnych (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – song musicalowy (obowiązują oryginalne tonacje songów),
  – piosenka polska o wysokich walorach artystycznych (polscy autorzy muzyki i tekstu),
  – piosenka ze światowego repertuaru

Obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Istnieje możliwość wykonania piosenek i songu musicalowego z wcześniej przesłanym podkładem w formacie mp3*

21 czerwca 2018 r. – II etap: Badanie predyspozycji ruchowych i aktorskich (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych)

 • Przygotowanie 2 fragmentów tanecznych – 2 x 1 min. zróżnicowanych pod względem stylistyki lub charakteru (preferowane techniki – taniec klasyczny, jazz, modern. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. Wyłącza się techniki tańca ludowego, hip hop, towarzyskiego oraz inne tańce nowoczesne. Wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3*)
 • Improwizacja do zadanej muzyki
 • Sprawdzenie dykcji; pamięciowe przygotowanie dwóch wierszy (klasyczny i współczesny) oraz dwóch fragmentów prozy (klasyczna i współczesna), improwizacja drobnych zadań aktorskich w oparciu o przygotowane teksty
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: J. Słowacki, A. Mickiewicz, K. I. Gałczyński, B. Leśmian, Cz. Miłosz, W. Szekspir, S. Jesienin
  Proza: W. Reymont, T. Konwicki, W. Gombrowicz, B. Szulc, H. Ch. Andersen, A. Czechow

22 czerwca 2018 r. – III etap: Badanie predyspozycji w zakresie słuchu muzycznego i ogólnej znajomości specyfiki wybranej specjalności studiów

Badanie predyspozycji słuchowych – wymagania:
 1. Powtarzanie głosem dźwięków granych przez egzaminatora na fortepianie.
 2. Śpiewanie podanych motywów i fraz melodyczno-rytmicznych z określeniem wysokości dźwięków (określenie z nazewnictwem lub w przybliżeniu).
 3. Dokończenie zaimprowizowanego przez pedagoga tematu.
 4. Określenie wysokości dźwięków najwyższego i najniższego głosu przebiegu harmonicznego.
 5. Powtarzanie głosem dźwięków wchodzących w skład akordów.
 6. Badanie poczucia rytmu. Obowiązuje stopniowanie trudności powyższych ćwiczeń w zależności od stopnia przygotowania badanego kandydata.

*Opisane podkłady muzyczne w formacie mp3 (Imię i nazwisko kandydata – Tytuł utworu) należy wysłać na adres: rekrutacja3@amuz.gda.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać Imię i Nazwisko kandydata oraz przeznaczenie podkładu (śpiew/taniec)


23-25 czerwca 2018 r. – Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Śpiew solowy


Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

23 czerwca 2018 r. – I etap: Egzamin ze śpiewu (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – aria barokowa (operowa lub oratoryjna)
  – kompozycja z okresu klasyków wiedeńskich
  – pieśń romantyczna
  – kompozycja współczesna z II poł. XX w.
  – utwór dowolny
Uczelnia zapewnia akompaniatorów, wymagane jest w tym wypadku dostarczenie materiałów nutowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
24 czerwca 2018 r. – II etap: Egzamin z aktorstwa
 • Interpretacja wybranego wiesza i monologu prozą (Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie prawo zadania improwizacji aktorskiej w oparciu o przygotowane teksty)
  Wykaz proponowanych autorów:
  Wiersz: A. Fredro, C. K. Norwid, J. Hartwig, A. Zagajewski, A. Achmatowa, K. K. Baczyński
  Monolog prozą: H. Balzac, I. Singer, T. Mann, G. G. Márquez, F. Dostojewski
 • Wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem arii operowej przygotowanej przez kandydata (uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym)

25 czerwca 2018 r. – III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z tematów z listy.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.


Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Musical


Wymagane jest wcześniejsze dostarczenie szczegółowego programu egzaminów (śpiew oraz aktorstwo) razem z wszystkimi dokumentami

23 czerwca 2018 r. – I etap: Egzamin ze śpiewu (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza foniatry o braku przeciwwskazań do intensywnego wysiłku głosowego)

 • Program:
  – pięć songów musicalowych z różnych okresów twórczych musicalu, skontrastowanych stylistycznie i wyrazowo (obowiązują oryginalne tonacje). Komisja zastrzega sobie prawo do selekcji repertuaru.
 Obowiązuje wykonanie programu z pamięci; uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym. Istnieje możliwość wykonania songów musicalowych z wcześniej przesłanymi podkładami w formacie mp3*.
24 czerwca 2018 r. – II etap: Egzamin z tańca i aktorstwa (Przed przystąpieniem do egzaminu należy dostarczyć aktualne zaświadczenie od lekarza ortopedy o braku przeciwwskazań do intensywnych zajęć ruchowych)
 • Wykonanie samodzielnie przygotowanej choreografii do fragmentu muzycznego, pochodzącego z musicalu, o czasie trwania nie krótszym niż 90 sekund. Dopuszczalne są fragmenty oryginalnej choreografii z musicali. (wymagany strój ćwiczebny i miękkie obuwie oraz przesłanie podkładu muzycznego w formacie mp3*)
 • Realizacja ćwiczeń/układów choreograficznych zadanych przez egzaminatorów.
 • Pamięciowe przygotowania oraz zinterpretowanie dialogu.
  Kandydat zobowiązany jest do pamięciowego przygotowania oraz zinterpretowania dwóch postaci dialogu >>>POBIERZ<<<.
  Losowanie partnerów do sceny odbędzie się po I etapie Egzaminu wstępnego (egzamin ze śpiewu solowego).
  Przedstawiona scena będzie podstawą do zadań aktorskich wyznaczonych przez Komisję Egzaminacyjną.
 • Wykonanie etiudy aktorskiej z wykorzystaniem songu musicalowego przygotowanego przez kandydata z akompaniatorem (uczelnia zapewnia akompaniatora – wymagane jest wcześniejsze dostarczenie materiałów nutowych z wyprzedzeniem dwutygodniowym)

25 czerwca 2018 r. – III etap: Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z tematów z listy.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat.

*Opisane podkłady muzyczne w formacie mp3 (Imię i nazwisko kandydata – Tytuł utworu) należy wysłać na adres: rekrutacja3@amuz.gda.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać Imię i Nazwisko kandydata oraz przeznaczenie podkładu (śpiew/taniec)


WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH


 1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną do dnia 08 czerwca 2018 r. formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Akademii pod adresem www.rekrutacja.amuz.gda.pl. W przypadku braku dostępu do Internetu kandydat może osobiście złożyć podanie (druk MEN – II – 4 SW).
 2. Wniesienie do dnia 08 czerwca 2018 r. (decyduje data przelewu na konto) opłaty za egzamin wstępny w wysokości 150 zł na numer Uczelni wygenerowany w systemie rekrutacyjnym (tytułem: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek i specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny). Opłata za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument wynosi 85zł. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z egzaminów wstępnych.
 3. Kandydaci są zobowiązani do dnia 08 czerwca 2018 r. (ostateczny termin – nie decyduje data stempla pocztowego) dostarczyć osobiście lub przesłać regularną pocztą:
  • wydrukowany i podpisany formularz rekrutacyjny,
  • życiorys,
  • dowód wpłaty za egzamin wstępny,
  • wymagane na poszczególnych wydziałach materiały nutowe i podkłady (szczegółowe wymagania znajdują się w informatorze).

Wymagane dokumenty należy kierować do biur komisji rekrutacyjnych lub dziekanatów poszczególnych wydziałów.

Na egzamin kandydat zobowiązany jest dostarczyć: dowód osobisty, odpowiednie zaświadczenie lekarskie, program egzaminu.

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminów wstępnych, zobowiązani są do dostarczenia wymienionych dokumentów do 5 lipca 2018 r.:

 • oryginał świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia),
 • 2 zdjęcia (35 mm x 45 mm),
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia)
 • uwierzytelniony odpis dowodu osobistego.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy w terminie do 5 lipca 2018 r. złożyli zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej są zobowiązani do dostarczenia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w terminie do dnia 7 września 2018 r.

PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH


 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Śpiew solowy
  • I ETAP – kolejność przesłuchań
   • Przydział do akompaniatorów / PRÓBY
  • II ETAP – kolejność przesłuchań
  • III ETAP – kolejność przesłuchań
  • LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 • Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Musical
  • I ETAP – kolejność przesłuchań
   • Przydział do akompaniatorów / PRÓBY
  • II ETAP – kolejność przesłuchań
  • III ETAP – kolejność przesłuchań
  • LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 • Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Śpiew solowy
  • I ETAP – kolejność przesłuchań
  • II ETAP – kolejność przesłuchań
  • III ETAP – kolejność przesłuchań
  • LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 • Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – kierunek Wokalistyka – specjalność Musical
  • I ETAP – kolejność przesłuchań
   • Przydział do akompaniatorów / PRÓBY
  • II ETAP – kolejność przesłuchań
  • III ETAP – kolejność przesłuchań
  • LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 


Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
mgr Kamil Górzyński
Specjalista ds. administracyjnych
Godziny dyżurów:
poniedziałek-środa, piątek, godz. 10:00-14:00
czwartek – nieczynne (prace wewnętrzne)
pok. 202, budynek żółty
tel. (+48 58) 300 92 98
e-mail: k.gorzynski@amuz.gda.pl